side-area-logo

Δήλωσε Συμμετοχή

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Υφιστάμενη Εταιρεία)

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν με ειλικρίνεια. Για ομαδικές αιτήσεις απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος μόνο από τον εκπρόσωπο της ομάδας (μία αίτηση).


Στοιχεία εταιρείας


Άτομο επικοινωνίας


Επιχειρηματικό μοντέλο