ΕΣΠΑ: Ποια προγράμματα “τρέχουν”-Τι επιδότηση μπορείτε να πάρετε

Της Add Advantage

Το Εταιρικό Σύμφωνο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, όπως πλέον ονομάζεται το ΕΣΠΑ, προβλέπει αυξημένους χρηματοδοτικούς πόρους της τάξης των 26,2 δις ευρώ που με την μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων και τη συμπληρωματικότητά τους με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) είναι σε θέση να καλύψουν το σημαντικό επενδυτικό κενό της ελληνικής οικονομίας.

Οι επιχορηγήσεις και τα έργα μικρής προστιθέμενης αξίας ανήκουν στο παρελθόν. Με την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης για την υλοποίηση των έργων και την απλούστευση των διαδικασιών καθώς και την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και διαχειριστικών εργαλείων, το νέο ΕΣΠΑ θα συμβάλλει αποφασιστικά στη ανάταξη της οικονομίας.

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 οι νέες χρηματοδοτήσεις από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και το ΕΣΠΑ αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση τους ενώ δεν είναι λίγα τα προγράμματα που είναι ήδη ενεργά, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, στο περιορισμό της ανεργίας και στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα που ”τρέχουν”:

ΟΑΕΔ: 14.800€ για την έναρξη νέας επιχείρησης

Δικαιούχοι: ο άνεργος που θα ιδρύσει νέα επιχείρηση (ατομική επιχείρηση/νομικό πρόσωπο) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις

Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ

Ηλικίες από 18 έως 29 ετών

Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: το ύψος το ποσού φτάνει τα 14.800,00€. Το ποσό καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε

περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (1ο ορόσημο)

2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της

επιχείρησης(2ο ορόσημο),

3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της

επιχείρησης (3ο ορόσημο).

Επιλέξιμοι τομείς: Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά:

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή – κινητή – διαδικτυακή τηλεφωνία)

Υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό,

συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων,

συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κ.λπ.)

Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου

Συστήματα αυτοματισμού γραφείου,

Εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή

λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων

Διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειώ

Ηλεκτρονικό εμπόριο(e-shop) ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με

ψηφιακά μέσα.

Επιλέξιμες Δαπάνες: ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

Ενοίκια επαγγελματικού χώρου

Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού

χώρου

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.)

Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας,

σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις,

εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.)

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού

Περίοδος Υποβολής: από 12-09-2022 έως 03-10-2022.

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Δικαιούχοι:

Εμπορικές εταιρείες

Συνεταιρισμοί

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (υπό προϋποθέσεις).

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια: στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον

αστέρων

Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που

ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών

Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών

μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα

οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo

hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4)

τουλάχιστον αστέρων

Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών

μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη

και μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής,

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου

από 50.000 € έως 1.000.000 €

Ποσοστό επιδότησης: από 15% έως 75% ανάλογα τη περιφέρεια στην οποία θα

πραγματοποιηθεί η επένδυση

Επιλέξιμες Δαπάνες: ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Κτιριακές εγκαταστάσεις

2. Μηχανήματα και σύγχρονος εξοπλισμός

3. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας

4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης

5. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων

Περίοδος Υποβολής: από 05-09-2022 έως 05-12-2022.

Νέο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία” – επιχορήγηση έως 20.000€

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MμΕ”; Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης).

Ποιο είναι το ύψος και το ποσοστό της χρηματοδότησης; Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” ανέρχεται στα 180.000.000 ευρώ και επιμερίζεται ως εξής:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Εταιρίες από 0,01 έως 10 ΕΜΕ: 90.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Εταιρίες από 10 έως 25 ΕΜΕ: 40.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εταιρίες από 25 έως 40 ΕΜΕ: 30.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000€.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Εταιρίες από 40 έως 250 ΕΜΕ: 20.000.000€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000€.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η χρηματοδότηση αφορά στο 90% της επένδυσης.

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης, η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος.

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος. Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση μπορεί να κατανεμηθεί σε παραπάνω επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

Στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε μία σειρά από διαφορετικές λύσεις (προϊόντα/υπηρεσίες). Οι κατηγορίες είναι αρκετές, ωστόσο, οι πιο βασικές είναι εξής:

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR)
 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης
 • Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
 • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας
 • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος;

Το χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και υλοποίησης για το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εταιρία. Πιο συγκεκριμένα:

Για τους δικαιούχους της κατηγορίας 1: Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 31/10/2022. Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 31/10/2022. Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 30/12/2022

Για τους δικαιούχους των κατηγοριών 2, 3 και 4: Αιτήσεις χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 31/10/2022. Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers: έως 31/03/2023. Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος: έως 31/05/2023

ΟΑΕΔ: Μισθός έως 714€ για ανέργους

Στόχος: είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Ωφελούμενοι: είναι 10.000 άνεργοι

 • ηλικίας 18-29 ετών
 • απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Χαρακτηριστικά προγράμματος: Το πρόγραμμα διαρκεί επτά (7) μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό 714,00€  (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Μέγεθος επιχείρησης / Αριθμός Προσωπικού Ανώτατος αιρθμός ωφελουμένων

 • έως 3 άτομα   1
 • έως 4-9 άτομα 2
 • έως 10-19 άτομα       3
 • έως 20-30 άτομα       5
 • έως 31-50 άτομα       8
 • άνω των 50 ατόμων  20% του απασχολούμενου προσωπικού
 • και έως 20

Απαραίτητη προϋπόθεση: είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας, στο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

Περίοδος Υποβολής: από 03-06-2022 και ώρα 12:00

Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης,
 • Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
 • τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ

Ποσοστό ενίσχυσης: ανάλογα την κατηγορία των δαπανών τα ποσοστά ενίσχυσης ενδείκνυται να είναι:

 • Μικρές επιχειρήσεις: από 45% έως 70%
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: από 35% έως 60%

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Υφιστάμενο προσωπικό ή νέο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργσίας
 • Φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με σύμβαση έργου
 • Υπηρεσίες τρίτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης από τρίτους, διπλώματα ευριστεχνίας, δαπάνες σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες για διάφορα έξοδα
 • Δαπάνες μετακινήσεων, αναλώσιμα,δαπάνες δημοσιότητας, δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, διάφορες λειτουργικές δαπάνες
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού

Περίοδος Υποβολής: από 22-06-2022 έως 31-12-2022

Νέο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης: “Ψηφιακές Συναλλαγές”

Δικαιούχοι: υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσειςοι οποίες:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση)
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Επιλέξιμες Δαπάνες: οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) ανά 6 επιμέρους κατηγορίες :

α/α Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης

Κατηγορία 1

 • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):€150,00
 • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: €150,00

Κατηγορία 2

 • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00
 • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00

Κατηγορία 3

 • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):€300,00
 • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: €300,00

Κατηγορία 4

 • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50
 • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00

Κατηγορία 5

 • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης):Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00
 • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00

Κατηγορία 6

 • Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης): Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00
 • Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) του αμέσως ανωτέρω πίνακα,
 • την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Περίοδος Υποβολής:

Για τις Κατηγορίες Ενεργειών (1), (2) και (3) από 22-06-2022, έως 31-10-2022.

 • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30-09-2022
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η 31-01-2023

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες (4), (5) και (6) από 5-10-2022 έως 15-12-2022

 • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να γίνεται έως 31-03-2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η 31-05-2023

Μοιρασου το αρθρο